::: เรียนดี กีฬาเด่น เป็นโรงเรียนของชุมชน:::


นายสุจฑินันท์ สุวรรณบุษย์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
(เทศบาล ๓ แผนกประถมศึกษา)

สาระน่ารู้
ผลงานครู
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
ฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
ตั้งแต่วันที่ 09/11/2018

:: โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)::
33/3 ถนนนาวาคชสาร ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ และโทรสาร : 052-049442
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย