2 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน (งบ2563)
2 เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (งบ2563)
2 บัญชีแนบท้ายวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ (โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระ 2562 )
2 รายการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ (โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระ 2562 )
2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง (โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระ 2562 )
2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง (โครงการจัดซื้อหนังสือเรียน 2562 )
2
2 ระเบียบการรับสมัครักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562)
2 ประกาศรับสมัครักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
2
2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง (โครงการอาหารกลางวัน)
2
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง (โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอน)
2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง (โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอน งวดที่1)